Liên hệ


Văn phòng Viện

Điện thoại: 0243-827-3069
Fax: 0243-827-3070
Email: vanphong@ria1.org


Ban quản trị trang web
Điện thoại: 0222-384-0241
Email: itc@ria1.org

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Bản đồ Viện và hướng dẫn cách đi đến Viện từ trung tâm Hà Nội