Nhân sự: Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo

Họ tên: Mai Văn Tài

Học vị: Thạc sỹ Quản lý nghề cá Quốc tế

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438785709

Email: maivantai@ria1.org

Họ tên: Vũ Thị Ngọc Liên

Học vị: Thạc sĩ quản lý thông tin

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780938

Email: ngoclien@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Phương

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó trưởng phòng, Thư ký Hội đồng khoa học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 04 38781084

Email: ntdphuong@ria1.org

Địa chỉ: Ao Sen - Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Thị Là

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenthila@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường

Học vị: Cử nhân kinh tế thủy sản

Chức vụ: Cán bộ Quản lý Khoa học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 04.38781084

Email: cuongp@ria1.org

Họ tên: Hoàng Thu Thủy

Học vị: Cử nhân ngoại ngữ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02438.273072

Email: hoangthuy@ria1.org