Nhân sự: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Họ tên: Nguyễn Hữu Nghĩa

Học vị: Thạc sỹ Khoa học

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785751

Email: nghia@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Họ tên: Trương Thị Mỹ Hạnh

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tmhanh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Đức Bình

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ndbinh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Học vị: Cử nhân kế toán doanh nghiệp

Chức vụ: Kế toán

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02413844022

Email: thuyhang@ria1.org

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Họ tên: Đặng Thị Phú

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02438.780099

Email: dangphu@ria1.org

Họ tên: Phạm Thái Giang

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Trưởng phòng Môi trường

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ptgiang@ria1.org

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ptthanh@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nthanh@ria1.org

Họ tên: Lê Thị Mây

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ltmay@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Nguyện

Học vị: Bác sỹ thú y

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ntnguyen@ria1.org

<Đầu 1 2 Cuối>