Nhân sự: Phòng Kế hoạch, Tài chính

Họ tên: Nguyễn Thị Thiếu Anh

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.6290313

Email: thieuanh@ria1.org

Họ tên: Lê Thị Thu Hiền

Học vị: Thạc sỹ kế toán

Chức vụ: Phó trưởng phòng - Kế toán trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.785754

Email: thuhien@ria1.org

Họ tên: Đặng Minh Châu

Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780939

Email: dangminhchau@ria1.org

Họ tên: Trần Ánh Nguyệt

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780939

Email: trananhnguyet@ria1.org

Họ tên: Hồ Thị Bích Vân

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780939

Email: hobichvan@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Chi

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780939

Họ tên: Thái Thanh An

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3602838

Email: thaian@ria1.org

Họ tên: Nguyễn Thị Thỏa

Học vị: Cử nhân kế toán

Chức vụ: Kế toán dự án ICA

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3840241

Email: ntthoa@ria1.org