Publications

leanpham
Subjects:
Types of research:
From:
Nghiên cứu ứng dụng enzyme để sản xuất thức ăn nuôi cá hồi và cá tầm
Date: 2015
Publisher: Bản tin Viện Nghiên cứu NTTS 1
Author: Nguyễn Thị Trang Phản biện TS. Nguyễn Văn Tiến
Volume: số 14
Pages: 13 - 15
Link: http://www.ria1.org/ria1/Defaults.aspx?ctl=newsdetail&LangID=1&p=&aID=1787&stID=333
Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hiệu quả kinh tế của nghêu (Meretrix lyrata) nuôi thương phẩm trong ao đất
Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
ISBN: 1859-0004
Author: Lê Văn Khôi, Lê Thanh Ghi
Volume: số 2
Pages: 199-205
Link: http://www.vnua.edu.vn:85/tc_khktnn/default.asp?id=30&ID_S=93
Ứng dụng chỉ thị phân tử trong duy trì phả hệ phục vụ các chương trình chọn giống thủy sản
Date: 2015
Publisher: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
ISBN: 1859-4581
Author: Vũ Thị Thanh Nga, Đào Tấn Học, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Hữu Ninh
Volume: 9
Pages: 109-111
Link: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-Phat-trien-nong-thon-so-9-2015-54/
< First 1 2 3 4 5  ... Last >