Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của nguồn các bon đến động vật phù du và biofloc ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaus vannamei) bằng công nghệ Copefloc
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Tác giả: Nguyễn Thị Biên Thùy, Trần Thị Nguyệt Minh, Đỗ Văn Thịnh, Lê Văn Khôi
Số tạp chí: kỳ 1-tháng 11/2020
Trang: 105-111