Kết quả nghiên cứu

leanpham
Ảnh hưởng của công nghệ Copefloc đến chất lượng an toàn sản phẩm tôm thẻ chân trắng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Tác giả: Nguyễn Thị Biên Thùy, Trần Thị Nguyệt Minh, Lê Văn Khôi