Kế hoạch: Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"Chi tiết Kế hoạch thực hiện tại file đính kèm


File đính kèm:
  Download

25/03/2022