Hướng dẫn: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung ương Đảng (Khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trịChi tiết Hướng dẫn tại file đính kèm:


Đăng nhập để tải file đính kèm

25/03/2022