Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản năm 2019

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề án tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I (Viện NC NTTSI), Viện NC NTTSI thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 với các nội dung dưới đây.I. THỜI GIAN, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH


1. Thời gian đào tạo:
    - 04 năm: đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ ngành gần.
    - 03-04 năm: đối với các nghiên cứu sinh có bằng thạc sỹ ngành đúng.

 2. Chuyên ngành:
    - Nuôi trồng thủy sản Mã số: 9620301

 3. Chỉ tiêu tuyển sinh:
    - Tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 của Viện NC NTTSI là 10 Nghiên cứu sinh, được chia thành 2 đợt.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

2. Có đủ sức khỏe để học tập;

3. Có bằng thạc sĩ đúng hoặc gần với ngành đăng ký dự tuyển (Danh mục các ngành gần với ngành đăng ký đào tạo: Công nghệ sinh học, Sinh học, Khoa học sinh học biển ứng dụng, Sinh học ứng dụng, Thủy sinh vật học, Chăn nuôi - Thú y, Kỹ thuật Khai thác thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản, Dịch tễ học thủy sản và Bệnh động vật thủy sản); 
Trường hợp người dự tuyển có bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành dự tuyển nghiên cứu sinh, thì người dự tuyển cần học bổ sung kiến thức trình độ thạc sĩ sau khi trúng tuyển; Các bằng Thạc sĩ tốt nghiệp thuộc chuyên ngành không có trong danh mục này nhưng có chuyên môn gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển sẽ được Hội đồng Tuyển sinh Viện NC NTTSI xem xét cụ thể sau khi người dự tuyển nộp hồ sơ;

4. Có một bài luận về dự định nghiên cứu (2.800-3.000 từ), trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn;

5. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với thí sinh và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:
- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ  nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

6. Có ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học (Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế: SCI, SCIE, ISI, Scopus) hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng), có chỉ số ISBN tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

7. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
b. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

8. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự tuyển.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
Viện NC NTTSI không phát hành hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2019. Người dự tuyển tự tải các mẫu giấy tờ tại địa chỉ: http://www.ria1.org/ và hoàn thành hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn (xếp theo trật tự) dưới đây:
1.1. Đơn xin dự tuyển (Mẫu: /Ria1/uploads/Doc/2. Mẫu_Đơn xin dự tuyển NCS_RIA1.doc )
1.2. Lý lịch khoa học (Mẫu: /Ria1/uploads/Doc/3. Mẫu_Sơ yếu lý lịch, Lý lịch khoa học dự tuyển NCS_RIA1.doc) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi ứng viên cư trú (đối với người chưa có việc làm ở cơ quan, đơn vị Nhà nước)
1.3. Bản sao Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và Chứng chỉ ngoại ngữ có chứng thực, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).
1.4. Minh chứng nghiên cứu khoa học theo quy định (8 bản phô tô các công trình khoa học: gồm trang bìa, phụ lục, toàn văn bài báo, được đóng thành quyển riêng)
1.5. Xác nhận thâm niên công tác (nếu có)
1.6. Một bài luận về dự định nghiên cứu (2.800-3.000 từ) (8 bản)
Bài luận về dự định nghiên cứu cần trình bày rõ ràng những vấn đề sau:
- Đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu;
- Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu;
- Mục tiêu và mong muốn đạt được;
- Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; 
- Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; 
- Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; 
- Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; 
- Đề xuất người hướng dẫn;
- Đề cương nghiên cứu.
1.7. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển (Mẫu: /Ria1/uploads/Doc/4. Mẫu_Thư giới thiệu dự tuyển NCS_RIA1.doc) của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ (có đủ tiêu chuẩn hướng dẫn NCS theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT) đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.
1.8. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu có). (Mẫu: /Ria1/uploads/Doc/5. Mẫu_Công văn cử đi dự tuyển của CQQL trực tiếp.doc
1.9. Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, bản chính)
1.10. Phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ của người dự tuyển NCS: 02 cái, kèm 2 ảnh 4x6cm.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Nhận hồ sơ
              Từ ngày ra thông báo (06/3/2019).
               Lệ phí xử lý hồ sơ: miễn phí.

2. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

3. Địa điểm xét tuyển: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I.

4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:
Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Phường Đình Bảng - TX. Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0243 8273072; 0243 8273069
Email: khd@ria1.org 
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo.

 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I trân trọng thông báo.


Nơi nhận:                                                                                            KT. VIỆN TRƯỞNG
- Bộ NN&PTNT (để b/c);                                                                   PHÓ VIỆN TRƯỞNG
- Bộ GD&ĐT (để b/c);                                                                           (đã ký, đóng dấu)
- Các CQ, đơn vị (để biết); Đặng Thị Lụa
- Mailist, website Viện;
- Lưu VT, P.KH-HTQT-ĐT.


File đính kèm:
  Download

06/03/2019