Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản năm 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đề án tuyển sinh trình độ Tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I (Viện NC NTTS I), Viện NC NTTS I thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 với các nội dung dưới đây.

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

1. Chuyên ngành tuyển sinh:

          - Chuyên ngành:             Nuôi trồng thủy sản

- Mã ngành:                    9620301

- Chỉ tiêu dự kiến:           05 Nghiên cứu sinh

2. Kiểm tra và đánh giá ứng viên:

          Trình bày đề cương tổng quát đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước Hội đồng chấm đề cương.

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển, miễn phí.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

2. Có đủ sức khỏe để học tập;

3. Có bằng Thạc sĩ đúng hoặc gần với ngành đăng ký dự tuyển. Danh mục các ngành gần với ngành đăng ký đào tạo:

          - Công nghệ sinh học

- Sinh học

- Khoa học sinh học biển ứng dụng

- Sinh học ứng dụng

- Thủy sinh vật học

- Chăn nuôi - Thú y

- Kỹ thuật Khai thác thủy sản

- Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản

- Dịch tễ học thủy sản

- Bệnh động vật thủy sản

Trường hợp người dự tuyển có bằng Thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành dự tuyển nghiên cứu sinh, thì người dự tuyển cần học bổ sung kiến thức trình độ Thạc sĩ sau khi trúng tuyển; Các bằng Thạc sĩ tốt nghiệp thuộc chuyên ngành không có trong danh mục này nhưng có chuyên môn gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển sẽ được Hội đồng Tuyển sinh Viện NC NTTS I xem xét cụ thể sau khi người dự tuyển nộp hồ sơ;

4. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu, định hướng các nội dung nghiên cứu, kế hoạch dự kiến của đề tài nghiên cứu, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn;

5. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với thí sinh và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ  nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

6. Có ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học (Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế: SCI, SCIE, ISI, Scopus) hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng), có chỉ số ISBN tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

7. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 1. Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;
 2. Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 3. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

8. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

9. Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ khi tốt nghiệp Thạc sĩ (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự tuyển.

10. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện NC NTTS I (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án Tiến sĩ).

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Thời gian đào tạo trình độ Tiến sĩ:

a) Thời gian đào tạo trình độ Tiến sĩ (từ khi quyết định công nhận nghiên cứu sinh) là 03 - 04 năm tập trung.

b) Trường hợp nghiên cứu sinh không có khả năng hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn, trước khi hết hạn, nghiên cứu sinh phải làm thủ tục xin gia hạn học tập. Thời gian gia hạn rối đa là 24 tháng. Trong thời gian này, nghiên cứu sinh phải theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo.

Hết thời gian gia hạn, nếu luận án của nghiên cứu sinh không được Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện thông qua thì Viện quyết định cho nghiên cứu sinh thôi học. Kết quả học tập của chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ không được bảo lưu.

2. Việc tổ chức đào tạo trình độ Tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

V. ĐIỀU KIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1. Người hướng dẫn NCS có thể do NCS tự đề xuất hoặc do Hội đồng Tuyển sinh của Viện NC NTTS I giới thiệu.

2. Mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 02 người hướng dẫn, trong đó:

          a) Người hướng dẫn chính phải có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, b, c, d mục 3 điều V- Điều kiện người hướng dẫn;

          b) Người hướng dẫn phụ phải có các tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại điểm a, b,c mục 3 điều V- Điều kiện người hướng dẫn;

          c) Ít nhất phải có một người là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo.

3. Tiêu chuẩn người hướng dẫn:

          a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Giáo dục đại học;

          b) Có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc có bằng Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ có chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh; đối với người chưa có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư thì phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng Tiến sĩ;

          c) Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên;

          d) Là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

đ) Trường hợp chưa có chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư, ngoài việc phải đáp ứng quy đinh tại điểm d khoản này phải là tác giả chính của thêm 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI- Scopus.

          e) Có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế

          4. Nhiệm vụ và quyền của người hướng dẫn:

          a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền theo quy định tại các Điều 55, Điều 58 Luật giáo dục đại học;

          b) Tại cùng một thời điểm, người có chức danh Giáo sư được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 05 nghiên cứu sinh; người có chức danh phó Giáo sư hoặc có bằng Tiến sĩ khoa học được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 04 nghiên cứu sinh; người có bằng Tiến sĩ được hướng dẫn độc lập, đồng hướng dẫn tối đa 03 nghiên cứu sinh.

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

          Người dự tuyển tải các mẫu giấy tờ và hoàn thành hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Đơn xin dự tuyển (01 bản chính theo mẫu) (Mẫu http://ria1.org/Ria1/uploads/Doc/Ph%E1%BB%A5-l%E1%BB%A5c-1.-%C4%90%C6%A1n-xin-d%E1%BB%B1-tuy%E1%BB%83n-ncs.doc )
 2. Lý lịch khoa học (01 bản chính theo mẫu) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi ứng viên cư trú (đối với người chưa có việc làm ở cơ quan, đơn vị Nhà nước) (mẫu http://ria1.org/Ria1/uploads/Doc/Ph%E1%BB%A5-l%E1%BB%A5c-2.-L%C3%BD-l%E1%BB%8Bch-khoa-h%E1%BB%8Dc.docx )
 3. Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (Một bản sao có chứng thực)
 4. Bảng điểm Thạc sĩ (Một bản sao có chứng thực)
 5. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Một bản sao có chứng thực)
 6. Giấy khai sinh (Một bản sao có chứng thực)
 7. Chứng chỉ ngoại ngữ (Một bản sao có chứng thực)
 8. Minh chứng nghiên cứu khoa học theo quy định (01 bản phôtô và 01 bản pdf các công trình khoa học: gồm trang bìa, phụ lục, toàn văn bài báo, được đóng thành quyển riêng) 
 9. Một đề cương dự định nghiên cứu (Theo mẫu - 01 bản photo và 01 bản pdf) (Mẫu http://ria1.org/Ria1/uploads/Doc/Ph%E1%BB%A5-l%E1%BB%A5c-3.-M%E1%BA%ABu-%C4%91%E1%BB%81-c%C6%B0%C6%A1ng-d%E1%BB%B1-tuy%E1%BB%83n-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-sinh.docx )
 10. Xác nhận thâm niên công tác (nếu có)
 11. Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển (Mẫu) của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hoặc có học vị Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ (có đủ tiêu chuẩn hướng dẫn NCS theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT) đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. (mẫu http://ria1.org/Ria1/uploads/Doc/Ph%E1%BB%A5-l%E1%BB%A5c-4.-M%E1%BA%ABu-Th%C6%B0-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-x%C3%A9t-tuy%E1%BB%83n-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-sinh.docx )
 12. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (Mẫu) theo quy định hiện hành về việc đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu có). (mẫu http://ria1.org/Ria1/uploads/Doc/5.%20M%E1%BA%ABu_C%C3%B4ng%20v%C4%83n%20c%E1%BB%AD%20%C4%91i%20d%E1%BB%B1%20tuy%E1%BB%83n%20c%E1%BB%A7a%20CQQL%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp.doc )
 13. Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, bản chính)
 14. Ảnh chân dung: 02 cái, cỡ 4x6 mới nhất, không quá 3 tháng.

VII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

 1. Nhận hồ sơ

          Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 4/5/2020

          Lệ phí xử lý hồ sơ: miễn phí.

 1. Thơi gian dự kiến công bố kết quả tuyển sinh: Tháng 5/2020
 2. Thời gian dự kiến nhập học: Tháng 6/2020

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ đăng ký dự tuyển và mọi chi tiết khác có liên quan xin liên hệ:

Phòng Khoa học - HTQT - Đào tạo, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Phường Đình Bảng - TX. Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0243 8273072; DĐ: 0984 875 652, 0979 228 229.

Emailkhd@ria1.org      Website: ria1.org

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Các CQ, đơn vị (để biết);

- Mailist, website Viện;

- Lưu VT, P.KH-HTQT-ĐT.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
(đã ký, đóng dấu)
ĐẶNG THỊ LỤA

06/02/2020