Ấn phẩm xuất bản


1. Chuyên san: "Thành tựu khoa học công nghệ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I từ năm 2000 đến nay" (Bản tóm tắt Tiếng AnhBản tóm tắt Tiếng Việt).

2. Cuốn sách: "Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I - 50 năm xây dựng và phát triển".

3. Chuyên san: " Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học trẻ ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ V" (Bản danh mục tên báo cáo)

23/10/2013