Phòng Tổ chức, Hành chính - chức năng nhiệm vụ


1. Chức năng

Phòng Tổ chức, Hành chính có chức năng tham mưu và giúp Viện trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu về thủ tục, quy trình thực hiện các công tác có liên quan đến tổ chức bộ máy: thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Viện, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị;

2. Phối hợp với các đơn vị trong Viện lập kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ viên chức, lao động;

3. Làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn, tổ chức công tác đánh giá công chức, viên chức, lao động của Viện;

4. Lập kế hoạch hàng năm, giao chỉ tiêu biên chế cho các Phòng, Trung tâm, Phân viện;

5. Tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, của Bộ;

6. Tham mưu, thực hiện các thủ tục trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động viên chức, lao động một cách hợp lý, có hiệu quả;

7. Thực hiện các thủ tục cử công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng đi học, đi công tác, tham quan trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác, tiếp nhận cán bộ ở nước ngoài về nước;

8. Tham gia thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, lao động theo sự phân công của Viện trưởng, theo quy chế của Viện;

9. Đầu mối thực hiện công tác về bảo hiểm, lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho công chức, viên chức, lao động trong Viện;

10. Quản lý hồ sơ viên chức, lao động trong Viện theo quy định hiện hành của nhà nước;

11. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà nước, của Viện;

12. Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, gửi các công văn, tài liệu gửi đến và gửi đi trong phạm vi quyền hạn;

13. Quản lý việc đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản. Tư vấn và thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của Viện trước khi ban hành;

14. Đầu mối tổ chức quản lý và thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Viện;

15. Quản lý con dấu của Viện và sử dụng các con dấu theo quy định của Nhà nước;

16. Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu do Viện ban hành, thực hiện sao lục các văn bản liên quan đến Viện và chứng thực chữ ký theo quy định của Nhà nước và của Viện trưởng;

17. Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính được thừa lệnh Viện trưởng ký một số loại giấy tờ theo quy định phân công;

18. Thực hiện công tác lễ tân, quản lý phòng họp, phục vụ Hội nghị, hội thảo;

19. Quản lý, vận hành và điều phối hệ thống các thiết bị đảm bảo internet, điện, nước, điện thoại, máy fax… trong Viện;

20. Tổ chức cải tạo và đảm bảo cảnh quan môi trường của Viện;

21. Điều xe phục vụ công tác của Lãnh đạo Viện, Trưởng các Phòng, Trung tâm, Phân viện khi có yêu cầu;

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

          3. Cơ cấu tổ chức

Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Cấp trưởng, cấp phó được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

(Theo Quyết định số: 76/QĐ-VTSI, ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I)
         4. Nhân sự