Phòng nguồn lợi và khai thác nội địa - Chức năng, nhiệm vụ


1. Chức năng

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản trong các thuỷ vực nội địa miền Bắc Việt Nam

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và đề xuất các chương trình, dự án, đề tài giải pháp trong lĩnh vực bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn lợi thuỷ sản nội địa.

- Nghiên cứu sự biến động thành phần giống loài, mức độ đa dạng sinh học và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trong các thuỷ vực nghiên cứu.

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các loài thuỷ sản có giá trị kinh tế và nguy cơ tuyệt chủng.

- Đánh giá tác động của các loài thuỷ sản nhập nội tới khu hệ thuỷ sản Việt Nam.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học nước.

- Tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật, quản lý, khai thác và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

- Bảo quản, lưu giữ và bổ sung mẫu tiêu bản cho phòng trưng bày.

- Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các địa phương, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực điều tra, nghiên cứu phát triển tái tạo nguồn lợi thuỷ sản và các nhiệm vụ đột xuất của Viện.

- Quản lý việc sử dụng lao động, tài sản, tài chính do Viện trưởng giao.

3. Nhân sự

 

13/04/2011

Các tin khác:

Tin đã đưa ngày