Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản - chức năng nhiệm vụ


1. Chức năng

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học, triển khai sản xuất thử sản phẩm phục vụ phát triển KHCN trong lĩnh vực thủy sản.

- Kết hợp chọn giống truyền thống, phân tích biến dị ADN và sử dụng kỹ thuật gen để lựa chọn gen quý, hiếm ưu việt trong chọn giống các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực quan trọng: Tôm, cá, nhuyễn thể, rong biển...; tạo giống có tốc độ tăng trưởng nhanh, khả năng kháng bệnh, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, chịu đựng tốt với môi trường.

- Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu sinh học, công nghệ sinh học tiên tiến của thế giới trong việc bảo quản lạnh lâu dài tinh, trứng, phôi phục vụ công tác chọn lọc, lai tạo các giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao.

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ enzym, protein và vi sinh để sản xuất thức ăn và chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn cho một số đối tượng nuôi thủy sản chủ lực, có hiệu suất tiêu hóa cao, giá thành hạ, sinh trưởng tốt, sản phẩm nuôi bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Ứng dụng các công nghệ di truyền: Chuyển cấy gen, đa bội thể, điều khiển giới tính để tạo ra giống thủy sản có tốc độ tăng trưởng nhanh.

- Ứng dụng công nghệ sinh học (dinh dưỡng, sinh lý sinh sản, công nghệ gen...) để tạo giống và công nghệ nuôi trồng thủy sản.

- Ứng dụng sinh học phân tử phục vụ nghiên cứu đa dạng di truyền, bảo tồn và khôi phục nguồn gen thủy sản.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I giao.

3. Nhân sự