TT thủy sản nước lạnh - chức năng nhiệm vụ

Xã San Xả Hồ - Huyện Sa Pa – Tỉnh Lào Cai

1. Chức năng

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ vào nghiên cứu, sản xuất phát triển các đối tượng cá nước lạnh.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước lạnh;

- Lưu giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng cá hậu bị, cá bố mẹ, giống các loài thủy sản nước lạnh;

- Nhập và chuyển giao công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm các giống thủy sản nước lạnh;

- Thực hiện việc khảo nghiệm giống mới, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản nước lạnh;

- Nghiên cứu quản lý môi trường và sức khỏe các đối tượng thủy sản nước lạnh;

- Triển khai các hoạt động khuyến ngư, bao gồm: tập huấn, đào tạo, tư vấn liên quan đến các đối tượng thủy sản nước lạnh;

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về các đối tượng thủy sản nước lạnh;

- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, và lao động kỹ thuật của Trung tâm đúng quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của Viện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng nguồn thu cho đơn vị, bổ sung kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu và chi trả lương cho người lao động;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I giao.

3. Nhân sự