Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản Bắc Trung Bộ - Chức năng Nhiệm vụ

Phường Nghi Hải – Thị xã Cửa Lò – Nghệ An


1. Chức năng

Nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao khoa học, công nghệ về giống và nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh Bắc Trung Bộ (Từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Thừa Thiên Huế)
.


2. Nhiệm vụ

- Xây dựng  kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ nuôi trồng thủy sản dài hạn, hàng năm, tổ chức thực hiện sau khi được Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi  trồng thủy sản I phê duyệt;

- Nghiên cứu nguồn lợi, đa dạng sinh học các vùng nuôi thủy sản các tỉnh  Bắc Trung Bộ, đề xuất phương hướng phát triển và các giải pháp quản lý nuôi trồng thủy sản phù hợp quy hoạch của ngành và địa phương;

- Nghiên cứu, điều tra đánh giá tình hình dịch bệnh và tác động môi trường đối với nuôi trồng thủy sản, đề xuất các giải pháp quản lý và kiểm soát môi trường dịch bệnh, đảm bảo cho phát triển nuôi trồng bền vững; quản lý các trạm quan trắc cảnh báo môi trường dịch bệnh;

- Triển khai nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm, thử nghiệm về giống, thức ăn, nuôi trồng và môi  trường nuôi; ứng dụng các công nghệ nuôi thủy sản phù hợp với  các đối tượng nuôi;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác thủy sản nội địa, công nghệ sau thu hoạch, nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, xã hội thủy sản các tỉnh Bắc Trung Bộ;

- Triển khai một số nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực dinh dưỡng, sinh lý, sinh hoá và sinh sản các đối tượng thủy sản đặc thù do Viện trưởng giao;

- Triển khai các hoạt động khuyến ngư; tư vấn kỹ thuật, xây dựng dự án nuôi trồng, quy hoạch cho các địa phương;

- Xây dựng, triển khai các dự án hợp tác quốc tế, dự án hợp tác với cơ sở, địa phương trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản;

- Thực hiện hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ; quản lý các hồ sơ khoa học, tư liệu của Phân Viện;

- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Phân Viện và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Pháp luật;

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trong các lĩnh vực: nghiên cứu và phát triển công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ như con giống, thức ăn, vật tư kỹ thuật ... trong nuôi trồng thuỷ sản;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I giao.