Lãnh đạo Viện

Đồng chí Phan Thị Vân

Viện trưởng
Nhiệm vụ: 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quản lý, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.
- Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:
1. Công tác tổ chức cán bộ, tài chính và chỉ đạo Phòng Tổ chức, Hành chính, Tổng hợp.
2. Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc.
3. Chỉ đạo Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc.
4. Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản
5. Giám đốc Trung tâm Nuôi biển công nghệ cao
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


Điện thoại:
 02438-780-102
Fax: 02438-273-070
Email: phanvan@ria1.org

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

              

Đồng chí Trần Thế Mưu 
Phó Viện trưởng thường trực
Nhiệm vụ: 
- Thay mặt Viện trưởng điều phối các hoạt động chung của Viện khi Viện trưởng công tác vắng
- Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:
1. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản
.
2. Công tác xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn.
3. Công tác nâng cao năng lực thiết bị.
4. Chỉ đạo Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nước ngọt miền Bắc
5. Chỉ đạo Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ
6. Hoạt động của
 Công đoàn Viện.
7. Phụ trách Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc.
8. Phụ trách Dự án đầu tư xây dựng công trình Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ.
- Thực hiện các công tác chuyên môn và quản lý khác do Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 
02438-780-408
Fax02438-273-070
Email
: tranthemuu@ria1.org     
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng chí Đặng Thị Lụa
Phó Viện trường
Nhiệm vụ
- Trực tiếp phụ trách các công tác, đơn vị sau:
1. Công tác kế hoạch.
2. Công tác khoa học và hợp tác quốc tế.
3. Công tác thi đua khen thưởng
4. Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ sinh học thủy sản.
5. Chỉ đạo Trung tâm Chọn giống cá rô phi.
6. Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh.
7. Chỉ đạo Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo.
- Thực hiện các công tác chuyên môn và quản lý khác do Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 02438-785-748
Fax: 02438-273-070
Email: danglua@ria1.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------