Phòng Kế hoạch, tài chính - chức năng nhiệm vụ


1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I có chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về công tác kế hoạch, qui hoạch, đầu tư phát triển, tài chính, kế toán trong phạm vi quản lý của Viện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện  xây dựng các kế hoạch trung hạn, dài hạn, ngắn hạn cho hoạt động của Viện. Bao gồm các lĩnh vực: qui hoạch, tài chính, đầu tư phát triển, sản xuất dịch vụ từ tất cả các nguồn;

2. Giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc các lĩnh vực tại điểm (1), báo cáo, tư vấn cho Viện trưởng để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo;

3. Tổng hợp, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Viện;

4. Tham mưu cho Viện trưởng trong việc đầu tư, xây dựng, điều chỉnh, quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác đầu tư, sửa chữa lớn của Viện;

5. Chủ trì soạn thảo, tổ chức các hội đồng, tổ chức thẩm định, trình Viện trưởng ban hành các quyết định liên quan đến ĐTXD, SCL, TCNLTB;

6. Kiểm tra các văn bản, hồ sơ liên quan đến quản lý đầu tư của các đơn vị, các Ban quản lý ĐTXD trực thuộc Viện trước khi trình Viện trưởng;

7. Chịu trách nhiệm tổng hợp các báo cáo về công tác đầu tư XDCB, SCL và TCNL thiết bị của toàn Viện từ tất cả các nguồn khác nhau;

8.  Giao dịch với các cơ quan hữu quan  có liên quan, nhằm xây dựng kế hoạch có tính phát triển;

9. Tham gia lập dự toán các đề tài, dự án, các nhiệm vụ do Viện và các đơn vị trong Viện chủ trì; trình Viện trưởng hoặc cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền;

10. Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán trong toàn Viện đảm bảo thực hiện đúng chế độ kế toán, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành;

11. Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc thực hiện quản lý tài chính, kế toán các nguồn vốn của Viện theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm:

- Căn cứ Quyết định giao nhiệm vụ và giao dự toán của các Bộ, ngành có liên quan đối với các dự án, các đơn vị dự toán, trình Viện trưởng ký quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, giao dự toán thu chi nguồn SXKD cho các đơn vị dự toán trực thuộc Viện để triển khai thực hiện trong năm kế hoạch;

- Trình Viện trưởng điều chỉnh dự toán ngân sách đã được phân bổ và giao dự toán bổ sung cho các đơn vị dự toán thuộc Viện theo quy dịnh của Nhà nước;

- Tổ chức thẩm định, kiểm tra và trình Viện trưởng phê duyệt quyết toán ngân sách hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Viện; tổng hợp, lập quyết toán ngân sách của Viện gửi các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của Nhà nước các đơn vị dự toán thuộc Viện;

- Trình Viện trưởng quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ cấp kinh phí đối với các đơn vị dự toán không chấp hành quy định của Nhà nước về lập và chấp hành quyết toán ngân sách; xuất toán và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã chi sai chế độ, chính sách Nhà nước đã quy định;

12. Trình Viện trưởng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Viện để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;

13. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo về tài sản theo qui định hiện hành;

14. Tham gia thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu các đề tài, dự án, chương trình của Viện;

15. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực kế hoạch tài chính theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

16. Quản lý viên chức, hồ sơ tài liệu về đầu tư XDCB, SCL, tài chính kế toán của Viện theo phân cấp và quy định hiện hành;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

              Phòng có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó; 01 Kế toán trưởng. Cấp trưởng, cấp phó, kế toán trưởng được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

(Theo Quyết định số: 78/QĐ-VTSI, ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I)
          4. Nhân sự