Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản - Chức năng, nhiệm vụ


1. Chức năng

Nghiên cứu khoa học công nghệ về đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa và ven bờ.


2. Nhiệm vụ

- Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản nội địa và ven biển.

- Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái, sinh học, sinh sản của các loài thủy sản quý hiếm phục vụ cho việc bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

- Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp phục vụ quy hoạch các khu bảo tồn đa dạng sinh học thủy sinh nội địa và ven biển.

- Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu nguồn lợi và nghề cá nội địa và ven biển phía Bắc Việt Nam phục vụ đánh giá nguồn lợi, quản lý nghề cá và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

 - Xây dựng bảo tàng mẫu vật sinh vật thủy sản phục vụ cho mục đích nghiên cứu, đào tạo và giáo dục cộng đồng.

 - Dịch vụ khoa học và công nghệ về lĩnh vực đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển nguồn lợi và nuôi trồng thuỷ sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I giao.

3. Nhân sự