Lãnh đạo Viện

Đồng chí Phan Thị Vân

Viện trưởng
Nhiệm vụ: 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về quản lý, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.
- Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:
1. Công tác tài chính và chỉ đạo Phòng Kế hoạch, Tài chính.
2. Công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo Phòng Tổ chức, Hành chính.
3. Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


Điện thoại:
 02438-780-102
Fax: 02438-273-070
Email: phanvan@ria1.org

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

              

Đồng chí Trần Thế Mưu 
Phó Viện trưởng thường trực
Nhiệm vụ: 
- Thay mặt Viện trưởng điều phối các hoạt động chung của Viện khi Viện trưởng công tác vắng
- Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:
1. Công tác đầu tư, sửa chữa hàng năm
.
2. Công tác xây dựng cơ bản.
3. Chỉ đạo Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nước ngọt miền Bắc
4. Chỉ đạo Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Bắc.
5. Phụ trách hoạt động
 Công đoàn Viện.
- Thực hiện các công tác chuyên môn và quản lý khác do Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 
02438-780-408
Fax02438-273-070
Email
: tranthemuu@ria1.org     
-----------------------------------------------------------------------------------------------Đồng chí Nguyễn Quang Huy 
Phó Viện trưởng 
Nhiệm vụ: 
- Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:
1. Công tác khoa học của Viện.
2. Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ sinh học thuỷ sản.
3. Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ thuỷ sản.
4. Chỉ đạo Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Bắc Trung bộ.
- Thực hiện các công tác chuyên môn và quản lý khác do Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 
02223-842-960
Fax02438-273-070
Email: nguyen.huy@ria1.org    

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

            
Đồng chí Đặng Thị Lụa
Phó Viện trường
Nhiệm vụ
- Trực tiếp phụ trách các công tác, đơn vị sau:
1. Công tác kế hoạch.
2. Công tác hợp tác quốc tế.
2. Chỉ đạo Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế - Đào tạo.
4. Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản.
5. Chỉ đạo Trung tâm Chọn giống cá rô phi.
6. Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu thủy sản nước lạnh
- Thực hiện các công tác chuyên môn và quản lý khác do Viện trưởng phân công.

Điện thoại: 02438-273-069
Fax: 02438-273-070
Email: danglua@ria1.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------