Phòng di truyền chọn giống - chức năng nhiệm vụ


1. Chức năng

Nghiên cứu khoa học về  di truyền, chọn giống nhằm tạo ra các tập đoàn giống phong phú, phù hợp với các điều kiện sinh thái của các vùng, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng thoá thuỷ sản phát triển.


2. Nhiệm vụ

- Tập hợp tuyển chọn, thuần hoá, gia hoá, di giống những đối tượng nuôi có tiềm năng, lai tạo, chọn giống các đối tượng có giá trị kinh tế để tạo ra dòng mới đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

- Thực hiện việc khảo nghiệm các giống mới

- Triển khai một số nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực di truyền.

- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ sinh học, di truyền vào lĩnh vực chọn giống, sản xuất giống, ....

- Tổ chức  đưa ra kết quả nghiên cứu vào sản xuất thử, chuyển giao quy trình công nghệ  sản xuất tiên tiến tham gia đào tạo nhân lực cho Viện, ngành, tham gia xây dựng tiêu chuẩn ngành.

- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính theo quy chế của Viện quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Nhân sự