Phòng Kế hoạch - Khoa học - chức năng nhiệm vụ


1. Chức năng

Phòng Kế hoạch- Khoa học là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I có chức năng tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về công tác qui hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, khoa học công nghệ trong phạm vi quản lý của Viện..
 

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạt động của Viện trong các lĩnh vực: Nghiên cứu, qui hoạch, đầu tư phát triển, chuyển giao công nghệ, sản xuất dịch vụ.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc các lĩnh vực tại điểm (1.1), báo cáo, tư vấn cho Thủ trưởng, để có những biện pháp, điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo.
- Theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Viện.
- Tham mưu cho chủ đầu tư trong việc: xây dựng, điều chỉnh, quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác đầu tư, sửa chữa lớn của Viện.  
- Đề xuất với Thủ trưởng việc thành lập hội đồng thẩm định theo đúng quyền hạn của chủ đầu tư.
- Chủ trì soạn thảo, tổ chức thẩm định, trình chủ đầu tư ban hành các quyết định liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn và tăng cường năng lực thiết bị. 
- Kiểm tra các văn bản, hồ sơ liên quan đến quản lý đầu tư của các đơn vị, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trước khi trình Thủ trưởng.
- Chủ trì soạn thảo, trình Thủ trưởng ban hành các qui chế, qui định, biểu mẫu về quản lý các hoạt động khoa học công nghệ trong toàn Viện.
- Tổ chức xây dựng đề cương và các thủ tục cần thiết để tham gia đấu thầu, tuyển chọn và nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ.
- Giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện chủ trì thực hiện, phối hợp với các phòng ban và đơn vị trực thuộc Viện để theo dõi và kiểm tra việc thưc hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu, công tác sơ kết, tổng kết của các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp.
- Đề xuất với Thủ trưởng thành lập hội đồng thẩm định các đề tài dự án, hội đồng kiểm tra định kỳ và hội đồng nghiệm thu các đề tài, dự án do Viện chủ trì thực hiện; tổ chức các hội nghị khoa học cấp Viện, các phiên họp của hội đồng khoa học Viện.
- Phối hợp với hội đồng khoa học tư vấn, tổng hợp và đề xuất các nhiệm vụ khoa học giúp Viện trưởng lựa chọn danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ, cá nhân và đơn vị chủ trì.
- Đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực khoa học công nghệ chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức và lao động trong toàn Viện.
- Tổng hợp các báo cáo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, tăng cường năng lực thiết bị và các báo cáo về khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan của Viện.
- Quản  lý hồ sơ tài liệu về đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn và hồ sơ khoa học của Viện theo phân cấp và theo đúng qui định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng giao. 

3. Cơ cấu tổ chức
Phòng Kế hoạch- Khoa học có Trưởng phòng; 01 Phó Trưởng phòng và 3 viên chức tham mưu giúp việc.
Phòng bao gồm 02 bộ phận:
- Bộ phận Kế hoạch và chuẩn bị đầu tư.
- Bộ phận Quản lý khoa học.

(Theo quyết định số: 109/QĐ-VTS I, ngày 11/4/2012 của Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I)

3. Nhân sự