Thông tin nhân sự

Họ tên: Vũ Thị Ngọc Liên

Học vị: Thạc sĩ quản lý thông tin

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780938

Email: ngoclien@ria1.org