Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Mạnh Cường

Học vị: Cử nhân kinh tế thủy sản

Chức vụ: Cán bộ Quản lý Khoa học

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 04.38781084

Email: cuongp@ria1.org