Thông tin nhân sự

Họ tên: Đinh Thị Xuân

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dtxuan@ria1.org