Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Thiếu Anh

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.6290313

Email: thieuanh@ria1.org

Thông tin chi tiết: Lịch công tác