Thông tin nhân sự

Họ tên: Kim Thị Thoa

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 04.38781084

Email: kimthoa7575@ria1.org

Thông tin chi tiết: