Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Thị Nguyệt Minh

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Phó phòng Môi trường và Bệnh thủy sản

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: tnminh@ria1.org