Thông tin nhân sự

Họ tên: Vũ Thị Thanh Nga

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu sinh

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: thanhnga@ria1.org