Thông tin nhân sự

Họ tên: Mai Văn Tài

Học vị: Thạc sỹ Quản lý nghề cá Quốc tế

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438785709

Email: maivantai@ria1.org