Thông tin nhân sự

Họ tên: Võ Văn Bình

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: vovanbinh@ria1.org