Thông tin nhân sự

Họ tên: Đặng Thị Lụa

Học vị: Phó giáo sư - Tiến sỹ

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 02438.785.748

Email: danglua@ria1.org

Địa chỉ: Đồng Xép - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh