Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Chi

Học vị: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Văn thư, Thủ quỹ Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0438.780939