Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Thị Yến

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: ptyen@ria1.org