Thông tin nhân sự

Họ tên: Lê Văn Khôi

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: lvkhoi@ria1.org