Thông tin nhân sự

Họ tên: Đinh Văn Trung

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: dvtrung@ria1.org