Thông tin nhân sự

Họ tên: Vũ Thị Ngọc

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán trưởng Trung tâm

Email: vtngoc@ria1.org