Thông tin nhân sự

Họ tên: Ngô Tiến Đạt

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật