Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Thị Hương

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Kế toán viên

Email: pthuong@ria1.org