Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Trọng Lượng

Học vị: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email: ttluong@ria1.org