Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Đức Phương

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0258.3671379

Email: phuong-norad@ria1.org