Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Học vị: Cử nhân kế toán

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0258.3671379

Email: xuanha@ria1.org