Thông tin nhân sự

Họ tên: Phạm Trưng

Học vị: Lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Email: phamtrung@ria1.org