Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Thị Biên Thùy

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0241.3866759

Email: ntbthuy@ria1.org