Thông tin nhân sự

Họ tên: Trần Thị Mai Hương

Học vị: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Điện thoại cố định: 0422.165875

Email: tmhuong@ria1.org