Thông tin nhân sự

Họ tên: Nguyễn Hải Đăng

Học vị: Tiến sỹ

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Điện thoại di động: Đăng nhập để xem thông tin

Email: nguyenhaidang@ria1.org

Lý lịch khoa học: Download