Services & Products

Service/Product name: Đánh giá tác động môi trường cho nuôi trồng thủy sản

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể xây dựng các đề tài đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản cho các doanh nghiệp, trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu

Contacts: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099