Services & Products

Service/Product name: Nghiên cứu về đặc điểm sinh học 1 số loài động vật đáy

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể nghiên cứu về đặc điểm sinh học 1 số đối tượng động vật đáy, động vật phù du có giá trị kinh tế như Rươi và 1 số loài làm thức ăn cho các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế khác cho các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức khác có nhu cầu

Contacts: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, Nguyễn Quang Chương 0982060473