Services & Products

Service/Product name: Tập huấn đánh giá chất lượng môi trường nước

Service/Product type: Dịch vụ Kỹ thuật

Service/Product provided by: TT Quan trắc Môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc

Detail description

Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản có thể tham gia tập huấn và đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích trong nuôi trồng thủy sản cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khác có nhu cầu.

Contacts: TT Quan trắc Cảnh báo Môi trường và Phòng ngừa Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc 0438780099, Võ Văn Bình 0983105537